Ijtimoiy kafedra

KAFEDRA HODIMLARINING NASHR QILINGAN (YOKI NASHRGA TAYYORLAGAN) ISHLARI

Gazeta, jurnal, o’quv qo’llanma va konferensiya nomi F.I.SH.

1.

“O’zbekiston xalqaro reytinglarda: ijtimoiy-iqtisodiy iqtisodiy islohotlarning

samaradorligi, muammolari va yechimlari”.

Yunusova Sh

2.

“Tibbiy ta’limda etika va integratsiya masalalari”

Yunusova Sh

3.

Qomusimizda qonun ustuvorligi va umuminsoniy qadriyatlar. (“Tibbiyotnoma” gazetasi)

Yunusova Sh

4.

O’zbekiston – Markaziy Osiyo va jahon sivilizatsiyasining ajralmas qismi.

(Global hamkorlik – barqaror rivojlanish sharti va kafolati)

Yunusova Sh

5.

Yoshlarning ma’naviy kamolotida axborot texnologiyalarining o`rni va ro`li.

(O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining – mamlakat taraqqiyoti va jamiyat

farovonligining huquqiy asosi)

Yunusova Sh

6. Akademik litseylar uchun namunaviy o`quv dasturi

(Jahon tarixi)

Tojiboyev A

 

     Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti Ijtiomiy fanlar fakulteti dotsenti v.b., falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) Yusubov Jaloliddin Kadamovich tomonidan

2021 yilda chop etilgan maqolalar

RO‘YXATI

Respublika ilmiyamaliy konferensiyalar

1. 1. Yusubov J.K.  Abu Nasr Forobiyning ilmiy merosida jamiyat va shaxs masalalari. Yangi O‘zbekistonning iste’dodli yoshlari. Ilmiy ishlar to‘plami, 2-kitob, -Toshkent. 2021. 99-106 b.

1.2. Yusubov J.K. Ma’nan yetuk va ijtimoiy faol davlat xizmati kadrlarini tarbyalash zarurati. Ijtimoiy ishning rivojlanishi va global muammolar. “XXI asrda sotsiologiya va ijtimoiy ishning dolzarb muammolari” nomli 6-davriy to‘plam. – Toshkent. 2021. 41-43 b.

3. Yusubov J.K. Yoshlarni milliy g‘urur ruhida tarbiyalashda oilaning o‘rni. “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – mamlakat taraqqiyoti va jamiyat farovonligining huquqiy asosi” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari – Toshkent. 2021.
444-448 b.

Respublika OAK ro‘yxatida turadigan ilmiy jurnallar

3.1. Yusubov J.K. Abu Nasr Forobiy qarashlarida mantiq ilmining falsafiy mohiyati. Falsafa va huquq jurnali. Toshkent, 2021 yil 1-son.
82-85 b.

Xalqaro OAK jurnallari (Impact Factor, Scopus)

4.1. Yusubov J.K. The Importance of Modern Technologies in the Teaching of Philosophy. // Webology. Volume 18, Sepial Issue on Current Trends in Management and Information Technology, October, 2021) 1041-1052 p. Scopus Q3.